wypoczynek - Informacja turystyczna?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Informacja turystyczna...
Napisano 02-01-2008 09:18
1.Ubezpieczenia tyrystyczne-charakterystyka?
2.Turystyka w Unii Europejskiej?
3.Uprawnienia turystyczne?
Odp: Informacja turystyczna...
Napisano 20-01-2021 16:55:44
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Odp: Informacja turystyczna...
Napisano 17-01-2008 09:48
, przez ziomek006
na ad2 mam odpowiedz

Przystąpienie 1 maja 2004 roku 10 nowych państw do UE jest ważnym wydarzeniem dla branży turystycznej. Odpowiedź na pytanie, co zmieni się w turystyce, jest jednak bardzo trudna, ze względu na złożoność tej gałęzi gospodarki. Turystyka bowiem jest ściśle powiązana z innymi sektorami. Wszelkie zmiany, jakie w nich następują, mają wpływ na turystykę. Istnieje bezpośredni związek między nią a sytuacją ekonomiczną kraju.

Wzrost gospodarczy, pociągający za sobą wzrost dochodów ludności, powoduje zwiększenie zapotrzebowania na usługi turystyczne (wyższy dochód stwarza ludności możliwość przeznaczenia większej jego części na turystykę), a tym samym tworzy korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Zatem zakładana poprawa sytuacji ekonomicznej po przystąpieniu do Unii stworzy korzystne warunki dla rozwoju turystyki w Polsce. Specjaliści oceniają, że ruch turystyczny nie wzrośnie z dnia na dzień, tym bardziej, że nowe kraje członkowskie UE nie należą do obszarów szczególnie chętnie odwiedzanych przez turystów i akcesja tego nie zmieni. Niemniej jednak, wzmożona uwaga ze strony mediów, większa łatwość przekraczania granic oraz przepływ pieniędzy z europejskich funduszy strukturalnych, stanowią dużą szansę na rozwój turystyki. Z pewnością państwa przystępujące do UE będą chciały wykorzystać te możliwości jak najskuteczniej. Ponadto przewidywana poprawa sytuacji materialnej obywateli nowych państw członkowskich może doprowadzić do znacznego rozwoju turystyki krajowej. Jednak szanse rozwoju w najbliższym czasie turystyki przyjazdowej do Polski są zdecydowanie większe niż szanse rozwoju turystyki wyjazdowej, ze względu na obecny brak równowagi w sytuacji materialnej mieszkańców dotychczasowych i nowych państw Unii Europejskiej.

By zachęcić gości zagranicznych do odwiedzania naszego kraju, potrzebny jest lepszy marketing. Znaczna część mieszkańców dotychczasowych członków UE ma niewielką wiedzę i powierzchowne wyobrażenie o nowych państwach Wspólnoty. By przełamać bariery i pokonać częste jeszcze uprzedzenia, należy popularyzować informacje o różnorodności krajobrazowej Polski i szerokiej gamie dostępnych produktów. W dalszej przyszłości powinniśmy rozwijać turystykę na obszarach mniej znanych przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Takie działania powinny jednak zawsze być poparte solidnymi analizami rynkowymi.

Przedstawiciele ds. turystyki z nowych państw UE spodziewają się wzrostu liczby udzielanych noclegów o około 10% oraz powstawania rocznie około 9 tys. nowych miejsc pracy w branży turystycznej. Aby sprostać oczekiwaniom gości zza granicy, należy poprawić dostępność infrastruktury turystycznej, jak również jakość jej usług. Aby osiągnąć zamierzone cele, trzeba wzbogacić aktualną ofertę o propozycje krótkich wyjazdów do miast, wakacji z kulturą, czyli takich w których programie są przewidziane imprezy kulturalne, np. przedstawienia teatralne, spotkania z folklorem, turystyki zdrowotnej, wakacji aktywnych i wakacji z przyrodą (w tym również agroturystyki) oraz turystyki biznesowej.

Szczególne znaczenie dla jedności Europy ma turystyka młodzieżowa, ponieważ to właśnie młodzi ludzie ciekawi świata, otwarci, odważni, pragnący odkryć coś nowego zawsze przecierają szlaki turystyczne. Niemniej ważny jest segment rynku turystyki osób dojrzałych, który jest obecnie rynkiem najdynamiczniej się rozwijającym.

Trwający od wielu lat proces dostosowywania polskiego prawa do wymagań unijnych istotnie wpłynął na podniesienie poziomu ochrony prawnej turystów. Przepisy prawne gwarantują nabywcom imprez turystycznych:

dostarczenie przez ich organizatorów pełnych, prawdziwych i obiektywnych informacji o oferowanej imprezie,

otrzymanie tekstu umowy, w której jest wyraźnie określone, co w ramach zapłaconej ceny turysta powinien otrzymać,

ponoszenie przez biura podróży odpowiedzialności, jeśli nie wywiążą się z umowy.

Nie bez znaczenia dla konsumenta będzie przewidywane zwiększenie liczby usług turystycznych oferowanych na rynku, spowodowane zaostrzeniem się konkurencji między przedsiębiorcami polskimi i przedsiębiorcami z UE. Wzrost konkurencji z reguły prowadzi do podwyższania standardu usług i obniżania ich cen. Dla turystów oznaczać to będzie zwiększenie możliwości wyboru spośród zróżnicowanych cenowo i rodzajowo ofert.

Wdrożenie zasady swobody świadczenia usług na wewnętrznym rynku UE będzie się przekładać na swobodę zakładania przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności turystycznej w dowolnym państwie członkowskim, co zaowocuje z jednej strony łatwiejszym dostępem polskich przedsiębiorców do rynków państw członkowskich, z drugiej wzrostem konkurencji na polskim rynku tury-stycznym. Utrzymanie się na rynku turystycznym (krajowym, zagranicznym) w większym niż obecnie stopniu, wymagać będzie od przedsiębiorców stałego podnoszenia standardu oferowanych usług, znajomości zmian zachodzących w potrzebach i oczekiwaniach turystów oraz dostosowywanie do nich oferowanych produktów. Stosowany w Unii Europejskiej system uznawania kwalifikacji ułatwi przedsiębiorcom pozyskiwanie kadr posiadających wymaganą wiedzę i umiejętności. Należy jednak również liczyć się z możliwością przejścia tej kadry (pilotów, przewodników, hotelarzy, kucharzy, kelnerów, itd.) do przedsiębiorstw zagranicznych.

Uzyskanie członkostwa nie spowodowało pełnego ujednolicenia podatków. W przypadku podatku VAT ujednolicone zostały jedynie podstawy jego naliczania, lecz nadal występować będzie zróżnicowanie stawek. Podstawowe zmiany dotyczą podwyższenia z 7% do 22% opodatkowania usług organizatorów turystyki oraz usług pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Ponadto zrezygnowano ze zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży oraz usług świadczonych przez sanatoria. Jednak dzięki wprowadzeniu zasady opodatkowania marży, wzrost cen usług turystycznych oferowanych bezpośrednio turystom przez organizatorów turystyki jest stosunkowo niewielki. Zasady opodatkowania marży mają nie obowiązywać wówczas, gdy organizator oferuje swoje usługi innym przedsiębiorcom, np. biuru podróży a nie turyście (konsumentowi). Wówczas oferowane przez niego usługi mają być opodatkowane na ogólnych zasadach. Ma to istotny wpływ na wzrost cen tych usług. Współpraca dwóch i więcej biur podróży przy organizacji imprez turystycznych będzie zawyżać ich cenę tym bardziej, im większa będzie różnica pomiędzy stawką opodatkowania danej usługi turystycznej oferowanej przez organizatora turystyki, a stawkami opodatkowania towarów i usług wchodzących w jej skład. Sytuacja ta będzie prowadziła do unikania współpracy pomiędzy biurami podróży. Stanowi to istotne zagrożenie dla rozwoju ich działalności.

Z pewnością należy spodziewać się dalszej poprawy stanu środowiska, co z punktu widzenia turystyki jest niezwykle korzystne. Nie można jednak nie uwzględnić faktu, że normy środowiskowe często postrzegane są przez przedsiębiorców jako utrudnienie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Ich interesy nie mogą jednak przesłaniać faktu, że zniszczone środowisko nie ma dla turystyki żadnej wartości. Przyjęte w przepisach rozwiązania są kompromisem między potrzebą rozwoju gospodarki a potrzebą ochrony środowiska i są realnym wzmocnieniem prowadzenia zrównoważonego rozwoju turystyki.

Nadal liczne przeszkody piętrzą się przed rozwojem turystyki: słaba infrastruktura, niedostatecznie rozwinięty system transportu, często trudno dostępne miejscowości, rozbieżna jakość usług i infrastruktury hotelowej, usług gastronomicznych oraz słaby marketing. Poza tym w nowych krajach członkowskich możliwości uzyskania informacji lub dokonania rezerwacji przez Internet są jeszcze ograniczone, podczas gdy popyt na te usługi nie przestaje wzrastać. W likwidacji tych przeszkód może pomóc znaczna część środków pomocowych dostępna w sektorze turystyki. Gminy i przedsiębiorstwa mogą korzystać zasadniczo z czterech grup środków. Realizują projekty w zakresie:

1. Centrów Informacji oraz projektów dotyczących energii i środowiska:

a) EURO INFO CENTRES - sieć, której celem jest zapewnienie niezbędnej informacji, doradztwo i pomoc w zakresie funduszy i projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw,

b) "Intelligent Energy - Europe" - program dotyczy oszczędności energii poprzez zastosowanie oszczędnych technologii, np. systemów odnawialnych źródeł energii w hotelach oraz ograniczenia emisji spalin w transporcie turystycznym,

c) LIFE - dotyczy ochrony środowiska w zakresie turystyki.

2. Edukacji i kultury:

a) LEONARDO DA VINCI - zwiększa współpracę w krajach członkowskich pomiędzy instytucjami zajmującymi się organizacją szkoleń. Szczególnie ważne w sektorze turystyki są: szkolenia zawodowe dla studentów i pracowników oraz edukacyjna wymiana trenerów i instruktorów pomiędzy firmami,

b) PROGRAM CULTURE 2000 - głównym jego celem jest promocja dialogu kulturowego oraz zwiększenie świadomości kulturowej i historycznej wśród Europejczyków, a także podnoszenie wartości kulturowego dorobku Europy. Projekty dotyczą głównie organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, promocji i konserwacji zabytków,

c) MEDA - program mający ułatwiać współpracę pomiędzy państwami Basenu Morza Śródziemnego a innymi krajami europejskimi.

3. Prac badawczych i rozwoju:

a) ramowy program badań i rozwoju technologii - wyznacza priorytety prac badawczych UE i rozwoju technologii,

b) programy eEurope, eTEN i eContent - dotyczą zabezpieczenia odpowiednich funduszy na stworzenie pełnego dostępu do informacji w UE oraz produkcję, użycie i dystrybucję technologii cyfrowych. W turystyce dotyczy to np. systemu tłumaczeń.

4. Funduszy strukturalnych i rozwoju wsi. Główny cel funduszy strukturalnych to poprawa sytuacji ekonomicznej regionów gorzej rozwiniętych. Fundusze strukturalne finansują przede wszystkim inwestycje w sferze infrastruktury, szkolenia, i promocji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw:

a) INTERREG - wspieranie projektów współpracy transgranicznej i międzynarodowej,

b) LEADER - wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,

c) URBAN - przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym na obszarach zagrożonych masowym bezrobociem i patologiom społecznym,

d) EQUAL - przeciwdziałanie bezrobociu i zjawisku wykluczenia z rynku pracy , szczególnie w odniesieniu do kobiet i młodzieży.

Proces rozwoju turystyki wspiera również Komisja Europejska. Nie wypracowuje jednak polityki w tej dziedzinie dla poszczególnych państw. To kraje odpowiadają za wykorzystanie funduszy. Jednak kierownicza rola państwa powinna tracić na ważności; to lokalne organizacje powinny kreować rozwój turystyki.

Cały obszar UE nie posiada granic wewnętrznych dla przepływu osób. Oznacza to, że na tych granicach (poza Wielką Brytanią i Irlandią) nie ma kontroli. Polacy, podobnie jak inni obywatele państw unijnych, mogą swobodnie podróżować po Europie bez konieczności posiadania paszportu czy wizy. Mamy również prawo do pobytu i osiedlania się na całym obszarze Unii. Od momentu wejścia Polski do Wspólnoty nie musimy kupować dodatkowego ubezpieczenia na czas podróż zagranicznej. Niezbędną pomoc uzyskamy wszędzie, niezależnie od tego, w którym kraju jesteśmy ubezpieczeni. Przed podróżą należy jednak pobrać i wypełnić formularz E-111, który trzeba zabrać ze sobą. Wyjazdy turystyczne znacznie ułatwią wstąpienie do unii walutowej.

Turystyka należy do tych sektorów europejskiej gospodarki, których przyszłość rysuje się najkorzystniej. Prognozy przewidują stały wzrost obrotu turystycznego w Europie, który będzie przekraczał średni wzrost gospodarczy. Wynika to ze zwiększenia czasu poświęcanego na wypoczynek i wzrost jego znaczenia w społeczeństwie oraz globalny rozwój gospodarczy.

Europa, z ogromną ilością swoich bardzo różnorodnych atrakcji turystycznych, jest najczęściej odwiedzanym regionem turystycznym świata. Mimo iż stopa wzrostu jest tu niższa od średniej światowej, a zwłaszcza od najszybciej rozwijających się w chwili obecnej krajów poza Europą (Chin, Indii, Korei Płd.), ocenia się, że i tak ruch turystyczny na Starym Kontynencie podwoi się w ciągu najbliższych 20-25 lat. W krajach "starej Unii" ponad dwa miliony osób pracuje bezpośrednio w sektorze turystyki, natomiast u nowych członków liczba ta nie przekracza 100 tys. Przewiduje się, że zatrudnienie w tym sektorze wzrośnie o około 15% w ciągu następnych dziesięciu lat. Przez ostatnie kilka lat w Europie stworzono ponad 100 tysięcy miejsc pracy rocznie w sektorach hotelowym i restauracyjnym.

Ponad 80% ruchu turystycznego Europejczyków stanowią podróże osób indywidualnych lub rodzin. Pozostała część to szeroko rozumiane podróże służbowe, które w krajach skandynawskich stanowią aż 30% obrotu. Gospodarstwa domowe w UE przeznaczają na konsumpcję związaną z turystyką około 1/8 swoich dochodów. Wskaźnik ten jest niemal identyczny we wszystkich krajach Unii sprzed rozszerzenia.

Turystyka wspólnotowa to w zasadniczej części turystyka wewnątrzunijna. Aż 87% zarejestrowanego ruchu przypada na obywateli Unii Europejskiej a tylko 13% na przyjezdnych spoza krajów Wspólnoty. 3/4 turystów i obywateli Unii pozostaje podczas swoich podróży w jej granicach, natomiast 1/4 wyjeżdża do innych części Europy i Świata.

Ogromny wpływ na sposób spędzania wolnego czasu będą miały zmiany struktury demograficznej Europy. Według obliczeń, w 2020 roku populacja osób powyżej 65 roku życia zwiększy się w porównaniu z dzisiejszą o 17 milionów, które będą cieszyć się lepszym zdrowiem, dłuższym życiem i większym dostatkiem niż poprzednie pokolenia. Bardzo mobilne i często w dobrej sytuacji finansowej osoby pomiędzy 50 a 65 rokiem życia, zazwyczaj już uwolnione od zobowiązań rodzinnych, staną się bardzo istotne dla sektora turystyki. To również za sprawą tej grupy wzrośnie popularność turystyki związanej z poznawaniem dziedzictwa kulturowego i bogactw naturalnych.

Przemysł turystyczny w Unii Europejskiej to ponad 2 mln spółek, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają około 5% produktu krajowego brutto i równocześnie stwarzają tyle miejsc pracy. Wskaźnik ten waha się w poszczególnych państwach członkowskich od 3% do 8%. Turystyka przyczynia się także do zwiększenia działalności w innych sektorach, takich jak sprzedaż detaliczna czy produkcja specjalistycznego sprzętu. Wartość obrotu jest w nich półtora raza większa niż obroty firm hotelarskich i transportowych. Mimo dużego znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w tym sektorze, obserwuje się obecnie wzrost tendencji koncentracji i integracji przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne. Jest to zwłaszcza widoczne w sektorze hotelarskim i usługach związanych z organizacją podróży i transportu.

Głównym wyzwaniem, przed jakim stoi turystyka europejska, jest ciągły, znaczący wzrost popytu na usługi turystyczne i zwiększenie obrotu turystyczne-go w Europie. Właściwą odpowiedzią na te zmiany może być jedynie powstanie nowych rodzajów działalności turystycznej. Niektóre z wyzwań mają znaczenie kluczowe: brak wykwalifikowanej siły roboczej do wykonania określonych za-dań, głównie z powodu warunków pracy, rozwój transportu, jakość usług, trwały rozwój i ochrona środowiska, wdrażanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako czynnika konkurencyjności.

Jednym z głównych problemów turystyki wypoczynkowej w Europie jest jej koncentracja w określonych okresach roku. Zjawisko to powoduje pogorszenie warunków pracy i zatrudnienia oraz negatywnie wpływa na poziom kwalifikacji, jakość usług, stopień konkurencyjności. Prowadzi ponadto do zbytniego przepełnienia infrastruktury komunikacyjnej i obiektów turystycznych. Zaradzić temu może spodziewany wzrost liczby osób powyżej 50 roku życia. Powinien się on przyczynić do obniżenia koncentracji działalności turystycznej w sezonie, zwłaszcza w czasie wakacji szkolnych, oraz go wydłużyć.

Ważnym czynnikiem stymulującym wzrost ruchu turystycznego jest, poza uwolnieniem usług spod kontroli państwa, rozwojem sieci transportowej, zwiększonej efektywności wspólnego rynku i większej mobilności obywateli, proces wprowadzania wspólnej waluty. Niewątpliwie zwiększy to przejrzystość cen i uczyni Europę bardziej atrakcyjną dla przybyszów spoza kontynentu. Czynnik ten może mieć duże znaczenie w kampaniach promujących Stary Kontynent.
pytanie:
odpowiedź: