wypoczynek - Proszę o pomoc w przetłumaczeniu

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Proszę o pomoc w przetłumaczeniu...
Napisano 27-05-2007 19:07
, przez younggirl
Bardzo mi potrzebne tłumaczenie tekstu lecz nie za bardzo mi to wychodzi ze względu na skomplikowane zdania. proszę o poprawki z góry bardzo dziekuje:*
Po POLSKU:

Turcja to przede wszystkim niezwykła orientalna kultura z całym bogactwem zabytków i interesujących miejsc, to złocisty piasek gorących plaż, egzotyczna roślinność i ciepłe, błękitne morze zapraszające do kąpieli.

Turcja jest nie tylko prawdziwym rajem dla zwolenników aktywnego wypoczynku, ale również niezwykle pociągającym miejscem dla ludzi interesujących się reliktami przeszłości i kulturą islamu.

Tutaj znajdziecie Państwo wszelkie udogodnienia i rozrywki, poznacie wspaniałych ludzi i przeżyjecie niezapomniane chwile na ciepłych, kilometrami ciągnących się egzotycznych plażach.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Bliskość błękitnego morza, gorącego piasku plaż i egzotycznej roślinności w niesamowity sposób zestawionej z obecnością rozciągających się ogromnych masywów górskich Taurusu i Gór Pontyjskich sprawia, że przed odwiedzającym Turcję turystom rysuje się krajobraz niezwykły i zachwycający. Wrażenie pogłębiają pnące się ku niebu strzeliste wieżyczki meczetów i zabytkowych budowli w stylu arabskim.


Jeśli mamy ochotę na beztroski wypoczynek na plaży - mamy do dyspozycji wybrzeże Morza Egejskiego, Wybrzeże Likijskie oraz najchętniej odwiedzaną Riwierę Turecką z takimi kurortami turystycznymi jak Side czy Alanya.

Będąc w Turcji nie można też zapomnieć o tym, że to właśnie tureckie miasta, takie jak Stambuł, Efez, Hierapoliz i Afrodyzja są pierwotnymi ogniskami wielkich cywilizacji. Stambuł - dawna rezydencja wielkich sułtanów zachwyca przepychem i orientalną architekturą - to tutaj znajdują się światowej klasy zabytki - Pałac Topkapi, Hagia Sophia i Błękitny Meczet.

Tutaj też aż roi się od bardzo ważnych dla tradycji tureckiej tradycyjnych tureckich łaźni. A w ten niezwykle bogaty i zróżnicowany krajobraz i kulturową mozaikę zgrabnie wkomponowane są ruiny starożytnych budowli, które z pewnością zachwycą niejednego badacza tajemnic i zabytków przeszłości.

KULTURA I ZABYTKI

Turcja to również kraj wielkich kontrastów, tutaj

bowiem spotykają się liczne kultury i ludy, a swoista mieszanka archaiczności zaklętej w zabytkach kultury i sztuki w ciekawy sposób łączy się z najnowszymi osiągnięciami techniki i nowoczesnymi ośrodkami turystycznymi, które odwiedzającym Turcję turystom oferują szereg luksusowych hoteli i apartamentów.

Ten niezwykły kraj położony na styku dwóch kontynentów Europy i Azji to nie tylko bogactwo pradawnej cywilizacji, unikatowe zabytki islamskie i europejskie, ale coś jeszcze - kultura, kryjąca w sobie tajemnicę, w naturalny sposób zespolona z religią islamu i specyficzną, odmienną od naszej tradycją i obyczajowością.

Tym, którzyh naprawdę chcą poczuć ducha Turcji, polecamy wycieczkę do Istanbułu. Na tamtejszym bazarze (Grand Bazaar) znajdziemy ślady tureckiej sztuki i obyczajowości zaklęte w tysiącu świecidełek, barwnych dywanach i chustach oraz oryginalnych pamiątkach.


DLACZEGO WŁAŚNIE TURCJA?

Dla każdego spragnionego ciepła turysty pierwszym i chyba najważniejszym powodem jest pogoda sprzyjająca kąpielom słonecznym przez 320 dni w roku. Wybrzeża czterech mórz: Śródziemnomorskiego, Marmara, Egejskiego i Czarnego kuszą piaszczystymi plażami i lazurową wodą.

Zwolennicy czynnego wypoczynku mogą uprawiać w Turcji nie tylko sporty wodne, ale również trekking i paragliding.Dla miłośników zabytków czeka Troja, Milet, Didyma, Efez, Pergamon, zabytki Persów, Hetytów, Turków selżuckich i osmańskich. Dla turystów, którzy chcą i pozwiedzać i poleniuchować – bajkowa Kapadocja, podziemne świątynie i miasta, a także Dolina Motyli.

Jednak tym, co najbardziej fascynuje turystę są odmienna kultura i zwyczaje. Feeria barw na bazarze, zapach kawy i egzotycznych przypraw przywołują atmosferę orientu.

Turcy są znani z gościnności i życzliwości, a także ognistego temperamentu, dlatego uchodzą za świetnych towarzyszy podczas imprez. Jeżeli do atrakcji, jakie oferuje Turcja dodamy świetną bazę noclegową, wyśmienitą kuchnię i ceny znacznie niższe niż w Polsce, trudno będzie znaleźć kraj bardziej godny odwiedzenia.


MOJE STARANIA PO ANGIELSKU:

Turkey this first of all the unusual oriental culture with whole wealth of relics and interesting places, then the golden sand of hot beaches, exotic vegetation and warm, blue sea inviting to bath.

Turkey is for followers of active rest the not tylko true paradise, ale the also unusually attractive place for interesting men oneself the rejuvenations of past and culture of Islam.

You will find Państwo every conveniences and entertainment here, get to know splendid men and survive unforgettable moments on warm, kilometres going on exotic beaches.

TOURISTIC ATTRACTIONS

The closeness of blue sea, hot sand of beaches and exotic vegetation in amazing way taken down with presence of stretching huge mountain massifs Taurusu and the Gór Pontyjskich inflicts, that before visitor it draws Turcję the tourists oneself the unusual scenery and admirable. The climbing up towards sky tall turrets of mosques and antique buildings deepen in Arabia style the impression.


If we have on unconcern readiness rest on beach we - have to instruction the coast of Aegean Sea, Wybrzeże Likijskie as well as the most willingly visited Turecką Riwierę from such spas touristic how Side or Alanya.

Being in Turcji it is not possible also to forget about this, that this the just Turkish cities, such how Stambuł, Efez, Hierapoliz and Afrodyzja they are the primitive fires of great civilizations. Stambuł - great sultans' former residence delights with splendour and oriental architecture - relics are this world class here - Pałac Topkapi, Hagia Sophia and Błękitny Meczet.

Here also it until swarms from very important for Turkish tradition of traditional Turkish baths. And they in this unusually rich and diverse the scenery and cultural mosaic be the put into a composition neatly the ruins of ancient buildings which with certainty will delight more than one explorer of secrets and relics of past.

CULTURE I RELICS

Turkey this also the country of great contrasts, here

as the numerous cultures and nations meet, and magic in relics of culture and art the special mixture of archaism in interesting way with the newest achievements of technique the links and the modern touristic centres offer which visitor Turcję tourists the row of luxurious hotels and apartments.

This laid on point of contact two continents of Europy and Azji this unusual country is not the tylko wealth of primaeval civilization, unique Islamic relics and European, ale something yet -, concealing in me secret, culture in natural way joint with religion of Islam and specific, different from our tradition and morals.

They want with this, którzyh the feelings of spirit of Turcji really, command trip to Istanbułu. On local bazaar ( the Grand Bazaar) we will find and morals magic in thousand trinkets traces of Turkish art, colourful carpets and the scarves as well as original souvenirs.


WHY do JUST TURCJA?

For every tourist's thirsty warmth first and the most probably important reason are favourable by 320 days sunny baths in year weather. Starve coasts of four: Mediterranean, Marmara, Egejskiego and Czarnego they tempt sandy beaches and azure blue water.

The followers of active rest can grow in Turcji not tylko water sports, ale also trekking and paragliding.It for lovers of relics waits Troja, Milet, Didyma, Efez, Pergamon, Persów's relics, Hetytów, Turków selżuckich and osmańskich. For tourists which want and to pozwiedzać and to have a rest - fabulous Kapadocja, underground temples and city, and also Motyli's Dolina.

However it fascinates with this, what the most tourist different culture and customs are. The Feeria of colours on bazaar, the orientu call the scent of coffee and exotic spices the atmosphere.

Turks be well-known with hospitality and kindness, and also fiery temperament therefore they pass during events for excellent companions. If to attraction, what offers Turcja we will add excellent hostel base, and price considerably lower excellent kitchen than in Polsce, the more stately country of visiting will find hard.
pytanie:
odpowiedź: